ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นาย ADMIN ADMIN หัวหน้างาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
2 อาจารย์ ต้องชนะ มั่นบรรจง หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สายสอน
3 ดร. ประสิทธิ์ มะลิสด หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการสอนอิสลาม
4 รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5 ผศ.ดร. สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6 ดร. วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7 ดร. จรูญ บุญธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
8 ดร. คณิต สุขรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
9 ผศ.ดร. ทวี วาจาสัตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10 ดร. สุเทพ ตระหง่าน อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
11 ดร. วาสนา ขัตติยวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
12 รศ. กรุณา ลิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13 รศ. ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14 ผศ. กัลยารัตน์ นิยมสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้
15 ผศ. นงลักษณ์ งามขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้
16 อาจารย์ ประภาพร คงวัดใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้
17 อาจารย์ เกษศิรินทร์ สุวรรณรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้
18 นางสาว พัชรี โพธิ์เลิศ เลขาคณะ พนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ
19 ดร. อัษฎานิษฐ์ โคตรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา ลูกจ้างสัญญาจ้าง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย