ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บุคลากรทั้งหมด
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 ผศ.ดร. อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ หัวหน้างาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
2 ผศ.ดร. วัสสิกา รุมาคม รองคณบดี พนักงาน สายสอน
3 อาจารย์ สิริจันทรา ทองจีน หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4 อาจารย์ ต้องชนะ มั่นบรรจง หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สายสอน
5 ดร. ประสิทธิ์ มะลิสด หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการสอนอิสลาม
6 รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7 ผศ.ดร. วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8 ผศ.ดร. สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
9 ดร. วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10 ดร. จรูญ บุญธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11 ดร. คณิต สุขรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12 ผศ.ดร. ทวี วาจาสัตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13 ดร. สุเทพ ตระหง่าน อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14 ดร. วาสนา ขัตติยวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
15 รศ. กรุณา ลิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
16 รศ. ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
17 อาจารย์ ชิดชม กันจุฬา อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
18 อาจารย์ เพ็ญนภา คนรู้ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
19 อาจารย์ ทัดดาว นาควงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
20 อาจารย์ สุปราณี อุดมผล อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
21 ผศ. กัลยารัตน์ นิยมสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
22 ผศ. นงลักษณ์ งามขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
23 อาจารย์ ประภาพร คงวัดใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
24 อาจารย์ เกษศิรินทร์ สุวรรณรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย